پایان نامه رشته کشاورزی

موضوع :

تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده بومی گیاه دارویی گشنیز

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :مقدمه صفحه

 

1-1- مقدمه

 

فصل دوم کلیات و مرور منابع

 

2-1- گشنیز

 

2-1-1- تاریخچه ومنشا

 

2-1-2-  رده بندی

 

2-1-3-  گیاهشناسی

 

2-1-4-  موارد مصرف و خواص دارویی و درمانی

 

2-1-5-  ترکیبات شیمیایی موجود در گیاه

 

2-1-6-  زراعت گشنیز

 

2-1-6-1- کاشت 

 

2-1-6-2-نیاز های اکولوژیکی

 

2-1-6-3-مراقبت و نگهداری (داشت)

 

2-1-6-4-برداشت

 

2-2- نیتروژن 

 

2-2-1- اهمیت و نقش نیتروژن  

 

2-2-2- چرخش نیتروژن در گیاه

 

2-2-3-نیتروژن آلی خاک

 

2-2-4-معدنی شدن نیتروژن آلی خاک

 

2-2-4-1- آمینیزاسیون

 

2-2-4-2- آمونیاک سازی

 

2-2-4-3- نیترات سازی

 

2-2-5- آلی شدن نیتروژن

 

2-2-6-فرمهای قابل استفاده نیتروژن

 

2-2-7-منابع تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه

 

2-2-7-1-منابع طبیعی و آلی نیتروژن

 

2-2-7-2-کودهای شیمیایی نیتروژنه

 

2-2-7-2-1-کود اوره

 

2-2-8- علل کاهش مصرف کود های نیتروژنه

 

2-2-8-1-شستشوی نیتروژن توسط آب

 

2-2-8-2-پدیده دنیتریفیکاسیون

 

2-2-8-3-تصعید

 

2-2-9- مضرات و زیان های مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه

 

2-3- استفاده از کود های زیستی گامی به سوی کشاورزی پایدار

 

2-4- ورمی کمپوست

 

2-4-1- عوامل موثر در فرآیند تولید ورمی کمپوست

 

2-4-1-1- بستر مناسب

 

2-4-1-2- منبع غذایی

 

2-4-1-3- رطوبت

 

2-4-1-4- تهویه

 

2-4-1-5- کنترل درجه حرارت

 

2-4-1-6- سایر پارامترهای تاثیر گذار در تولید ورمی کمپوست

 

2-4-2- خصوصیات و ویژگی های ورمی کمپوست 

 

2-4-2-1-تاثیر بر جذب و فراهمی عناصر غذایی 

 

2-4-2-2-بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک 

 

2-4-3-تاثیر ورمی کمپوست بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد

 

2-4-4-تاثیر ورمی کمپوست در تلفیق با کود های شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه

 

2-4-5- برتری کاربرد ورمی کمپوست به کاربرد کمپوست و کود دامی

 

فصل سوم: مواد و روش ها

 

3-1- زمان و مکان آزمایش

 

3-2- مشخصات آب و هوا و نوع خاک محل مورد آزمایش

 

3-3-روش کار در مزرعه

 

3-3-1- تهیه زمین

 

3-3-2-طرح آزمایش در مزرعه

 

3-4-4- عملیات زراعی

 

3-4-4-1-آماده سازی زمین

 

3-4-4-2- کاشت

 

3-4-4-3- داشت

 

3-4-4-4-برداشت

 

3-5- صفات اندازه گیری شده در مزرعه و روش اندازه گیری

 

3-6- استخراج اسانس

 

3-7- تجزیه و اندازه گیری ترکیبات موجود در اسانس

 

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

فصل چهارم: نتایج و بحث

 

4-1- ارتفاع ساقه 

 

4 -2-تعداد چترک در چتر اصلی

 

4-3-تعداد دانه در چتر اصلی

 

4-4- وزن هزار دانه 

 

4-5- وزن خشک بوته

 

4-6- عملکرد میوه 

 

4-7- عملکرد بیولوژیک

 

4-8- شاخص برداشت

 

4-9- درصد اسانس در میوه گشنیز

 

4-10- عملکرد اسانس

 

4-11- لینالول 

 

4-11-1- درصد محتوای لینالول

 

4-11-2- عملکرد لینالول

 

4-12- آلفا-پینن 

 

4-13- گاما ترپینن

 

4-14- ژرانیل استات

 

4-15- نتیجه گیری 

 

پیشنهادات

 

پیوست ها

 

منابع 

 

فایل دوم به صورت ورد شامل 140 صفحه دارای موضوعات زیر است

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه

 

1-1- مقدمه.. 2

 

فصل دوم: کلیات و مرور منابع

 

2 ـ 1 ـ سورگوم.. 9

 

2 ـ 1 ـ 1 ـ خصوصیات گیاه‌شناسی سورگوم.. 9

 

2 ـ 1 ـ 2 ـ منشا سورگوم.. 10

 

2 ـ 1 ـ 3 ـ اهمیت گیاه سورگوم.. 10

 

2 ـ 1 ـ 4 ـ اهمیت علوفه‌ای سورگوم.. 11

 

2 ـ 1 ـ 5 ـ طبقه بندی سورگوم.. 11

 

2 ـ 1 ـ 5 ـ1 ـ سورگوم دانه‌ای... 11

 

2 ـ 1 ـ 5 ـ 2ـ شیرین یا قندی... 12

 

2 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ جارویی... 12

 

2 ـ 1 ـ 5 ـ4 ـ سورگوم علوفه ای... 12

 

2 ـ 1 ـ 6 ـ ارقام سورگوم.. 12

 

2 ـ 1 ـ 6 ـ 1 ـ رقم پگاه. 12

 

2 ـ 1 ـ 7 ـ موارد استفاده    13

 

2 ـ 1 ـ 8 ـ اکولوژی سورگوم.. 13

 

2 ـ 1 ـ 8 ـ 1 ـ کاشت.... 14

 

2 ـ 1 ـ 8 ـ 2 ـ داشت.... 15

 

2 ـ 1 ـ 8 ـ3 ـ برداشت.... 16

 

2 ـ 2 ـ شنبلیله.. 16

 

2 ـ 2 ـ 1 ـ خصوصیات گیاه شناسی شنبلیله.. 16

 

2 ـ 2 ـ 2 ـ منشا و پراکنش..... 17

 

2 ـ 2 ـ 3 ـ پراکنش گونه‌‌های دیگر. 17

 

2 ـ 2 ـ 4 ـ اهمیت گیاه شنبلیله.. 18

 

2 ـ 2 ـ 5 ـ اهمیت علوفه‌ای گیاه شنبلیله 18

 

2 ـ 2 ـ 6 ـ اهمیت گیاه شنبلیه به لحاظ زراعی و موارد استفاده. 19

 

2 ـ 2 ـ 7 ـ متابولیت دارویی مهم در گیاه شنبلیله.. 20

 

2 ـ 2 ـ 8 ـ اکولوژی شنبلیله.. 20

 

2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 ـ کاشت.... 20

 

2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 ـ داشت.... 21

 

2 ـ 2 ـ 8 ـ 3 ـ برداشت.... 22

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ کیفیت علوفه  . 22

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ 1 ـ قابلیت هضم ماده خشک.... 23

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ 2 ـ پروتئین خام.. 24

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ 3 ـ کربوهیدرات های محلول در آب  . 24

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ 4 ـ خاکستر  . 25

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ 5 ـ الیاف نامحلول در شوینده اسیدی... 25

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ 6 ـ الیاف نامحلول در شوینده خنثی  . 25

 

2 ـ 3 ـ کشت مخلوط... 26

 

الف) کشت مخلوط درهم  . 26

 

ب) کشت مخلوط ردیفی... 27

 

ج) کشت مخلوط نواری... 27

 

د) کشت مخلوط تأخیری... 27

 

2ـ 3ـ 1ـ مزایای کشت مخلوط... 27

 

2ـ 3ـ 1ـ 1ـ  حد اکثر استفاده از منابع رشد.. 27

 

الف ) نور  . 28

 

ب ) آب  . 28

 

ج ) عناصر غذایی  . 28

 

د ) نیروی انسانی  . 29

 

2ـ 3ـ 1ـ 2ـ افزایش عملکرد  . 29

 

2ـ 3ـ 1ـ 3ـ  بهبود پایداری عملکرد  . 29

 

الف ) کاهش خطر خشکی   . 30

 

ب ) کاهش آسیب آفات و بیماری‌ها   . 30

 

2ـ 3 ـ 1 ـ 4 ـ حاصلخیزی خاک   . 30

 

2ـ 3 ـ 1 ـ 5 ـ حفاظت خاک   . 31

 

2ـ 3 ـ 1 ـ 6 ـ کنترل علف‌های هرز. 31

 

2 ـ 3 ـ 1 ـ 7 ـ حفاضت از باد و سرما 32

 

2ـ 3 ـ 1 ـ 8 ـ افزایش کیفیت محصول.. 32

 

2ـ 3 ـ 2 ـ معایب کشت مخلوط... 33

 

2ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ محدودیت استفاده از ماشینهای کشاورزی... 33

 

2ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ آللوپاتی... 34

 

2ـ 3 ـ 2 ـ 4 ـ متفاوت بودن نیازهای غذایی و سموم شیمیایی... 34

 

2ـ 3 ـ 2 ـ 5 ـ مدیریت زراعی... 35

 

2ـ 4 ـ کودها 35

 

2ـ 4 ـ 1ـ کودهای شیمیایی... 35

 

الف) کودهای نیتروژنه.. 35

 

ب) کودهای فسفره. 35

 

ج) کودهای پتاسیم  . 36

 

2ـ 4 ـ 2ـ کودهای زیستی... 36

 

2ـ 5 ـ بررسی مطالعات انجام شده. 38

 

2ـ 5 ـ1 ـ تاثیرکشت مخلوط بر عملکرد کمی گیاهان علوفه­ای... 38

 

2ـ 5 ـ2 ـ تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد کیفی گیاهان علوفه­ای... 39

 

2ـ 5 ـ3 ـ تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان علوفه‌ای... 41

 

2ـ 5 ـ4 ـ تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد کمی گیاهان دارویی... 42

 

2ـ 5 ـ4 ـ تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر عملکرد کمی و ماده موثره گیاهان دارویی... 43

 

2ـ 5 ـ4 ـ تاثیر کشت مخلوط در کنترل علف‌های هرز. 46

 

فصل سوم: مواد و روش‌ها

 

3ـ 1 ـ موقعیت جغرافیایی و زمانی... 49

 

3ـ 2 ـ ویژگی های آب وهوایی منطقه.. 49

 

3ـ 3 ـ خصوصیات خاکشناسی محل اجرای آزمایش..... 49

 

3ـ 4 ـ نقشه اجرای طرح.. 50

 

3ـ 5 ـ رقم مورد استفاده. 51

 

3ـ 6 ـ عملیات زراعی  . 51

 

3ـ 6 ـ1 ـ تهیه و آماده سازی زمین... 51

 

3ـ 6 ـ2 ـ عملیات کاشت  . 52

 

3ـ 6 ـ3 ـ عملیات داشت.... 53

 

3ـ 6 ـ4 ـ عملیات برداشت و نمونه برداری... 53

 

3ـ 7 ـ صفات مورد بررسی... 53

 

3ـ 7 ـ 1ـ ارتفاع.. 53

 

3ـ 7 ـ 2ـ اندازه‌گیری کلروفیل سورگوم.. 54

 

3ـ 7 ـ 3ـ وزن خشک گیاهان و علف‌های هرز. 54

 

3ـ 7 ـ 4ـ ارزیابی کیفیت علوفه.. 54

 

3ـ 7 ـ5 ـ اندازه گیری متابولیت دارویی شنبلیله (تریگونلین). 55

 

3ـ 7 ـ6 ـ محاسبه سودمندی زمین  (LER). 56

 

3ـ 7 ـ7 ـ محاسبات آماری... 57

 

فصل چهارم: نتایچ و بحث

 

4ـ 1ـ  ارتفاع بوته سورگوم.. 59

 

4ـ 2 ـ کلروفیل سورگوم.. 61

 

4ـ 3ـ وزن خشک برگ سورگوم.. 62

 

4ـ 4 ـ  وزن خشک ساقه سورگوم.. 63

 

4ـ 5 ـ  نسبت وزن خشک برگ به ساقه سورگوم.. 65

 

4ـ 6 ـ عملکردعلوفه خشک سورگوم.. 66

 

4ـ 7ـ ارتفاع بوته شنبلیله.. 68

 

4 ـ 8 ـ ماده موثره شنبلیله (تریگونلین). 70

 

4ـ 9ـ عملکرد ماده خشک شنبلیله.. 73

 

4ـ 10 ـ عملکرد کل علوفه خشک.... 74

 

4ـ 11 ـ نسبت برابری زمین (LER). 76

 

4ـ 12 ـ زیست توده علف‌های هرز. 77

 

4ـ 13 ـ ماده خشک قابل هضم علوفه سورگوم.. 79

 

4ـ 14 ـ درصد پروتئین خام علوفه سورگوم.. 81

 

4ـ 15 ـ کربوهیدرات‌های محلول علوفه سورگوم.. 83

 

4ـ 16 ـ درصد خاکستر علوفه سورگوم.. 84

 

4ـ 17 ـ درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در علوفه سورگوم.. 86

 

4ـ 18 ـ درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی در علوفه سورگوم.. 87

 

4ـ 19 ـ ماده خشک قابل هضم علوفه شنبلیله.. 88

 

4ـ 20 ـ درصد پروتئین خام علوفه شنبلیله.. 89

 

4ـ 21 ـ درصد کربوهیدرات‌های محلول علوفه شنبلیله.. 91

 

4ـ 22 ـ درصد خاکستر علوفه شنبلیله.. 92

 

4ـ 23 ـ درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی علوفه شنبلیله.. 94

 

4ـ 24 ـ درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی در علوفه شنبلیله.. 95

 

ـ نتیجه گیری... 97

 

ـ توصیه‌ها و پیشنهادات.... 98

 

ـ پیوست‌ها. 99

 

ـ منابع... 105

 

ـ فهرست جداول

 

جدول 3-1: نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش.... 50

 

شکل 3-2: نقشه کشت... 51

 

ـ فهرست شکل‌ها

 

شکل 4-1: اثر اصلی ترکیبات کشت روی ارتفاع بوته سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله. 60

 

شکل 4-2: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر شاخص کلروفیل سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله... 62

 

شکل 4-3:اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر وزن خشک برگ سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله. ...63

 

شکل 4-4:اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر وزن خشک ساقه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله. ...64

 

شکل 4-5: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر نسبت وزن برگ به خشک ساقه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  66

 

شکل 4-6: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر عملکرد علوفه خشک سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  67

 

شکل 4-7: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر ارتفاع بوته شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگو. 69

 

شکل4-8: اثر اصلی ترکیبات کشت روی ماده موثره (تریگونلین) شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم. 69

 

شکل4-9: اثر اصلی ترکیبات کشت روی عملکرد ماده خشک شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم. 72

 

شکل 4-10: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر عملکرد کل علوفه خشک سورگوم و شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی   75


شکل4-11: مقایسه LER کلی کشت مخلوط در تیمارهای مختلف کودی.. 77

 

شکل 4-12: اثر اصلی ترکیبات کشت روی زیست توده علف‌های هرز کشت در مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله. 78

 

شکل 4-13: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد ماده خشک قابل هضم علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  80

 

شکل 4-14. اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد پروتئین علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  83

 

شکل 4-15: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد کربوهیدرات‌های محلول در آب علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  84

 

شکل 4-16: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد خاکستر علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  85

 

شکل4-17: اثر اصلی ترکیبات کشت روی الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در علوفه سورگوم درکشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  86

 

شکل4-18: اثر اصلی ترکیبات کشت روی الیاف نامحلول در شوینده خنثی در علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  88

 

شکل 4-19: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد ماده خشک قابل هضم علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  89

 

شکل4-20: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد پروتئین خام علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  90

 

شکل 4-21: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد کربوهیدرات‌های محلول در آب علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  92

 

شکل 4-22:  اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد خاکستر علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  93

 

شکل 4-23: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم. 94

 

شکل 4-24: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  96

 

ـ پیوست‌ها

 

جدول 4-1: تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله. 100

 

جدول 4-2: مقایسه میانگین اثرات اصلی (نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت) روی صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله  100

 

جدول 4-3: تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله. 101

 

جدول 4-4:  مقایسه میانگین اثرات اصلی (نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت) روی صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله  101

 

جدول4-5:  مقادیر شاخص LER علوفه خشک شنبلیله و سورگوم تحت تاثیر سطوح کودی و ترکیب کشت در کشت مخلوط افزایشی   102

 

جدول4-6:  تجزیه واریانس صفات کیفی علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله در سیستم‌های مختلف کوددهی   103

 

جدول 4-7:  مقایسه میانگین اثرات اصلی (نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت) روی صفات کیفی علوفه سورگوم در در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  103

 

جدول4-8:  تجزیه واریانس صفات کیفی علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله در سیستم‌های مختلف کوددهی   104

 

جدول 4-9:  مقایسه میانگین اثرات اصلی (نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت) روی صفات کیفی علوفه شنبلیله در در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  104

 

قیمت: 15000 تومان

خرید        سوال از فروشنده

/ 0 نظر / 15 بازدید