مجموعه کامل نرم افزار و فیلم آموزشی کاشت، داشت و برداشت زعفران

دراینجا میتوانید عناوین مباحث موجوددرنرم افزاررامشاهده نمایید:
مشخصات گیاه شناسی
نیازهای اقلیمی
مصارف
زعفران وحشی
زعفران جوقاسم
زعفران آلمه
زعفران بنفش
زعفران سفید
زعفران زاگرس
زعفران زیبا
زعفران خزر
زعفران گیلان
زعفران کورکووی
زمین مناسب جهت کاشت زعفران
انتخاب وآماده سازی زمین
زمان جابجاکردن پیاز
فاصله بیرون آوردن پیازهاتاکاشتن
کاشت پیاززعفران
به زراعی زعفران
آبیاری
کنترل علفهای هرز مزارع زعفران
علفهای هرزمزارع گندم
روشهای مبارزه
کودهاوتغذیه گیاهی
میزان ومواقع مصرف کودهای شیمیایی
موادآلی واثرات آن درزمین
میزان وموقع مصرف کودحیوانی
آفات
جوندگان
کنه زعفران
تریپس بنه
آهووگوزن
نماتدها
بیماریها
زوال زعفران
سیاهک زعفران
پیچیدگی وفنری شدن کلاله
بیماری زردی
برداشت زعفران
گل دادن
روش وهنگام چیدن
جداسازی کلاله
تناوب زعفران
نکات قابل توجه درهنگام برداشت
پس ازبرداشت
خشک کردن زعفران
آلودگی زدایی
بسته بندی ونگهداری
تقلب درزعفران
عمرمزرعه زعفران
تعدادپیازهادرسالهای بعد
علاوه بر نرم افزارفیلم مستندآموزشی هم به آن اضافه نموده ایم تابر بارآموزشی آن افزوده شود
این مجموعه آموزشی درقالب یک سی دی وبه قیمت ششهزاروپانصدتومان دراختیاردوستان قراردارد

قیمت: 6500 تومان

خرید        سوال از فروشنده

/ 0 نظر / 14 بازدید