پروژه کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات

 

که شامل :

چکیده


مقدمه


فصل اول : کمک فنر و خودرو


1-1-کاربرد و شیوه نصب


1-2- آزمایش کمک فنر


1-2-1- آزمایش بر روی خودرو

فصل دوم:انواع کمک فنر


2-1-کمک فنر دوجداره بی فشار


2-1-1- ساختار و شیوه کارکرد

2-1-2- هواگیری و موازنه حجم

2-1-3- رینگ آب بند،میله پیستون با پیستون ،راهنما

2-1-4-محفظه سیلندر،مخزن،روغن و لوله محافظ

2-1-5- کمک فنر برای موقعیت کاری دشوار ، خودروی سواری

2-1-6- روشهای تویلد2-2- کمک فنر دو جداره با فشار


2-2-1- کمک فنر دو جداره مجهز به بالشتک گاز

2-2-2- کمک فنر دوجداره با فشار

2-3- کمک فنر یک جداره با فشار


2-3-1- ساختار و شیوه کارکرد

2-3-2- رینگ آب بند،میله پییستون، راهنما

2-3-2-محاسن و معایب

فصل سوم: بررسی نیروی میرایی


3-1- نیرو هیدرولیکی میرا کننده

3-1-1- منحنی مشخصه کمک فنر

3-1-2- میرایی کاهنده، افزاینده و خطی

3-1-3- نسبت کشش به فشار

3-1-4- شیوه انتخاب و نوع فنر بندی

3-1-5- محاسبه نسبت میرایی کل خودرو و محور چرخها

3-1-6- میرایی موثر در نقطه تماس چرخ

3-1-7- مثال عددی

3-2- میرایی اصطکاک

3-3- عوامل موثر بر میرایی

3-3-1- دما

3-3-2- کف آلود شدن روغن

3-3-3- میرایی تئوری و حقیقی

3-3-4- تلرانس میرایی

3-3-5- کاهش اثر میرایی

3-4- روغن کمک فنر


فصل چهارم :نکات طراحی


4-1- ابعاد و طول کمک فنر


4-1-1- طول کمک فنر دو جداره

4-1-2- طول کمک فنر یک جداره

4-1-3- کمک فنر مجهز به ضزبه گیر کشش و فشار

4-1-4- فضای لازم

4-2- اتصالات کمک فنر


4-2-1- خواسته های طراحی

4-2-2- اتصالات چشمی

4-2-3- اتصالات پینی

4-2-4- نمونه های ویژه

4-3- ضربه گیر و ایستان لاستیکی 


4-3-1- ضربه گیر کشش کمک فنر

4-3-2- ضربه گیر فشار کمک فنر و ایستان

فصل پنجم :کمک فنر تنظیم پذیر


5-1- کمک فنر تنظیم پذیر الکتریکی


5-1-1- خواسته های طراحی

5-1-2- سیستم شرکت بیلشتاین

5-1-3- سیستم شرکت بوگه

5-1-4- سیستم شرکت دلکو

5-1-5- سیستم شرکت فیشتل و ساکس

5-1-6- سیستم شرکت کنی

5-2- کمک فنر تنظیم پذیر الکترونیوماتیکی


5-3- کمک فنر تنظیم پذیر هیدرولیکی 

نشانه های  به کار رفته در روابط واحدها

قیمت: 38000 تومان

منابع و مآخذ

خرید        سوال از فروشنده

/ 0 نظر / 13 بازدید