راهنمای جامع نگارش پایان نامه

مشاور و نویسنده و تاریخ تهیه پایان نامه می باشد.
5- تائیدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع
6- اظهارنامه دانشجو
اقرار دانشجو مبنی براینکه پایان نامه حاصل تلاش و کار خود اوست.
7- حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج (Copyright and Ownership)
در این صفحه دانشجو اقرار میکند که حق چاپمتعلق به دانشکده میباشد.
8- تقدیم (dedication)( در یک صفحه)
این صفحه اختیاری میباشد.
9- صفحه سپاسگذاری(Acknowledgements)
در این صفحه از افرادی که در انجام پایان نامه به نحو مؤثری همکاری نموده اند سپاسگزاری می شود.
10- چکیده (Abstract)
بخشی از پایان‌نامه است که خواننده را به مطالعه آن علاقمند می‌کند و یا از آن می‌گریزاند.
11- فهرست مطالب ( Table of Contents)
فهرست مطالب شامل فهرستهای جداول ، اشکال ، علائم اختصاری ، عناوین فصول و بخش ها و زیربخشهای هر فصل پایان نامه باذکر شروع شماره صفحه و عنوان مربوطه می باشد.
12- فهرست علائم و نشانه‌ها (Abbreviations) (در صورت نیاز)
13- فهرست جداول (List of Tables) (در صورت نیاز)
14- فهرست نمودارها، عکسها و نقشه ها (List of Figures Pictures and Maps) (درصورت نیاز)
15- متن اصلی پایان نامه که شامل قسمتهای زیر می باشدکه هر یک از اینها در قالب یک فصل آورده می شوند :
15-1- کلیات و مقدمه(Introduction)
15-2- مروری بر مطالعات انجام شده(Literature Review)
در این بخش مطالعات قبلی انجام شده روی موضوع شکافته میشود.
15-3- فصلهای مربوط به کار اصلی تحقیق( تعداد فصول بر حسب نظر استاد راهنما مشخص می شود)
15-4- نتایج (Results)، بحث(Discussion)و پیشنهادات(suggestions)
16- فهرست منابع و مأخذ(References)
منابع مورد استفاده در تهیه پایان نامه نوشته میشود.
17- پیوستها ( درصورت نیاز)
18- چکیده به انگلیسی (الزامی است): چکیده انگلیسی باید تا حد امکان ترجمه چکیده فارسی و شامل کلمات کلیدی باشد.
19- صفحه عنوان انگلیسی (الزامی است- طبق فرم پیوست)
20- پشت جلد. (الزامی است- طبق فرم پیوست)
21- عطف جلد ( الزامی است).
و سایر مطالب که هرکدام نکته به نکته شرح داده شده است.
در این بسته روشهای مختلف گردآوری اطلاعات از منابع مختلف توضیح داده شده است.
همچنین اهمیت انجام پژوهش،پیش فرضها،مدل مبنا،جنبه نوآوری،مراحل انجام پژوهش،سیستم جمع آوری داده،تکنیکهای تحلیل داده ها،زمان مورد نیاز برای انجام پژوهش و سایر موارد به دقت موشکافی شده است.
فهرست مطالب شامل فهرستهای جداول ، اشکال ، علائم اختصاری ، عناوین فصول و بخش ها و زیربخشهای هر فصل پایان نامه باذکر شروع شماره صفحه و عنوان مربوطه می باشد.
آیین نگارش صحیح پایان نامه ها هم بطور کامل شرح داده شده است بطوری که نگارنده میتواند پاسخ تمامی مسائل خود را در آن بیابد.
با دانلود این بسته بی نظیر هر دانشجو میتواند به راحتی به تهیه اصولی پایان نامه خود اقدام نموده و اطلاعات جمع آوری شده را در کنار هم قرار داده و رساله خود را تکمیل نماید.

       خریدسوال از فروشنده

/ 0 نظر / 14 بازدید